Serija CB                                         Instrumentaciona klasa


 
Dvožični izolovani transmiteri sa izlazom od 4 do 20 mA


 

 

Osnovni opis


"Dvožični" izolovani transmiteri Serije CB imaju jedan analogni ulazni kanal koji signal filtrira, pojačava, izoluje, ponovo filtrira i na kraju konvertuje u strujni signal od 4 do 20 mA pogodan za prenos na distance do 1200 m. Ovako kondicionirani i izolovani signali se mogu priključiti na sistem za akviziciju podataka, Industrijski PC, PLC ili na neki drugi merni sistem. Serija CB izolovanih transmitera ne zahteva provodnike za napajanje već se za napajanje koristi već postojeća signalna "parica".

 

Transmiteri Serije CB imaju visoku tačnost i linearnost karakteristične samo za skupe proizvode. Kondicioneri imaju električnu (galvansku) izolaciju između senzora i mernog sistema od 1500 Vrms ili 4000 Vrms za 1 minut. 

 

Serija CB ima veliki broj različitih modela koji prihvataju miliVolte (mV), Volte (V), miliAmpere (mA), Ampere (A), RTD (PT100), "RMS to DC" (efektivna stuja i napon), te-rmoparove i potenciometre.

 

 

Atributi


 • Izolacija 1500 Vrms (4.000 V, 1 minut)

 • Tačnost ±0.03% 

 • Linearnost bolja od ±0.01% 

 • 80 dB NMR za 50Hz

 • 160 dB CMR

 • Izlaz od 4 do 20 mA

 • Napajanje kroz strujnu petlj u od 11 do 60 V DC

 • Ulaz i izlaz zaštićeni do 250 Vrms kontinualno 

 • Garantni rok je 7 a servisni rok je 10 godina

 

 

Primena


 • Industrijske i laboratorijske primene

 • Zaštita od petlje uzemljenja

 • Zaštita ljudi od kontakta sa mrežnim ili 
  nekim drugim naponom opasnim po život

 • Zaštita elektronske opreme od električnih
  potencijala, tranzijenata i el. pražnjenja

 • Redukcija električnog šuma RF i EMI iz
  mernih signala

 • Značajno podiže pouzdanost sistema i
  produžava vreme između dva kvara (MBTF)

 

Tipovi kondicionera


U sledećoj tabeli su dati tipovi kondicionera iz serije CB koji su na raspolaganju. Oni se na sledećim stranama opisa dalje dele na manje grupe sa posebnim specifičnostima.

 

 

Familija

 Funkcija transmitera 

 Tipovi i opseg

CB-30

 Naponski miliVoltni ulaz

 ±5 mV do ±500 mV i ±1V do ±500 V  i  0 do 1000V

CB-32

 Strujni ulaz 

 4 do 20 mA,  ±5 do ±100 mA  i  0 do 10A

CB-33

 Merenje efektivnih vrednosti "Thrue RMS to DC"

 RMS 0 do 300 V AC i  0 do 5 A  AC

CB-34

 Linearizovani RTD sa 2 ili 3 priključka

 -100°C do +800°C

CB-36

 Potenciometarski ulaz 

 Od 0 do 100 Oma  do  0 do 10 kOma

CB-37

 Transmiter termoparova sa kompenzacijom  (CJC)

 J, K, T, E, R, S, B i N    od -100°C do 1800°C

CB-47

 Transmiter  termoparova sa kompenzacijom  (CJC) i linearizacijom

 J, K, T, E, R, S, B i N    od -100°C do 1800°C

 

 

Svi transmiteri Familije CB imaju dvožični prenos signala do sistema za merenje od 4-20 mA i napajanje od 11 do 60 VDC (24 V nominalno) kroz ista dva provodnika kroz koji se prenosi i signal. To znači de se veliki broj ovih transmitera (bez obzira što su međusobno udaljeni) može napajati iz jednog zajedničkog naponskog izvora koji bi trebao da se nalazi u blizini sistema za merenje. Pošto je signal strujni od 4 do 20 mA, moguće ga je preneti do 1200 m udaljenog mernog sistema (npr. do sistema za akviziciju podataka ili PLC-a) bez bitnog gubitka tačnosti ili linearnosti. 

Moduli su dizajnirani da budu "hot-swappable", odnosno da mogu da se uključuju u sistem ili isključuju iz njega bez predhodnog isključenja napona napajanja. Na prednjoj strani svakog modula je postavljena LE dioda koja ukazuje na prisutnost  napona napajanja.
Svaki transmiter serije CB ima izolaciju između ulazne (primarne) i izlazne (sekundarne) strane do naponskog nivoa od 1500 Vrms. Stepen za električno napajanje je takođe galvanski izolovan od primarne strane modula.  "Common-mode" je 160 dB.
   
Transmiteri imaju linearnost bolju od ±0.01%, mali histerezis, i odličnu ponovljivost. Visoka vremenska stabilnost ne zahteva rekalibraciju. Ipak, sa prednje strane modula se nalaze dva višeobrtna potenciometra koji omogućavaju korisniku da promeni parametre i podesi izlaz prema svojim potrebama do ±5%.

 

Transmiteri termoparova Familija CB-37 i CB-47 imaju kompenzaciju hladnog kraja termopara. CB-47 ima ugrađenu i linearizaciju signala termoparova koja se postiže hardverski tzv. segmentnom aproksimacijom. (razlika između nelinearnosti senzora i linearizacije odnosno popravke koju izvršava CB transmiter). Kod nas odomaćen termin je "neusaglašena aproksimacija", a Eng. "Conformity". 
 

 

Štampana ploča transmitera opciono, može biti kompletno uronjena u sredstvo za zastitu - "Komformal", specijalni lak koji štiti elektronske komponente od vlage i korozije.
Ova zaštita znatno produžava vek ovom proizvodu i u pogledu dugoročne tačnosti merenja. Ovako prepariran kondicioner se može koristiti i u drugim agresivnim sredinama.
Na primer, na brodovima ili morskoj obali, vodovodu, u uslovima povišene vlažnosti, agresivnih isparenja, kiselina itd.

 
Većina modula iz ove grupe transmitera ima opšte prihvaćeni frekventni raspon signala od 3 Hz. Filter petog reda potiskuje 50 Hz sa 80 dB (10.000 puta). Proširenje frekventnog opsega je lako moguće na zahtev budućeg korisnika. Izuzetak su transmiteri sa strujnim ulazom koji imaju standardni frekventni opseg od 100 Hz i transmiteri za merenje efektivnog napona i struje (RMS u DC) čiji je osnovni ulazni frekventni opseg od 45 Hz do 1 kHz..
 

Transmiteri Serije CB imaju ugrađena elektronska zaštitna kola na ulazu i izlazu što omogućava da ovi moduli ostanu operativni i nakon izloženosti visokom naponu. Zaštitna kola štite ulazi i izlaz transmitera do 250 V, a ulaz izvora za el. napajanje od reverznog polariteta. Ulaz i izlaz su zaštićeni po preporukama ANSI/IEEE C37.90.1-1989.

 

Moduli Serije CB transmitera imaju dimenzije kao na slici, a bez DIN šine i sa priključnicama imaju dimenzije od 114 x 99 x 22,5. Na jednu DIN šinu širine 19" može da se postavi do 20 transmitera. Radna temperatura je od -40°C do +85°C, a po specifikaciji je -40 do 80°C. Transmiteri se isporučuju sa korisničkim upustvom na srpskom jeziku i sa ED-ovim kalibracionim certifikatom o linearnosti.
 

Transmiteri imaju odličnu stabilnost u vremenu i ne zahtevaju dodatne kalibracije ili bilo kakvo održavanje. Garantni rok je 7 godina a servisni rok je 10 godina. Isporučuje se sa korisničkim upustvom na srpskom jeziku i sa kalibracionom test listom.

 

Moduli se napajaju jednosmernim naponom od 24 V ili jednosmernim naponom koji može biti između 20 V i 30 VDC. Serija CB je dizajnirana da bude "hot-swappable", odnosno da moduli mogu da se uključuju u sistem ili isključuju iz sistema bez predhodnog isključenja napona napajanja. Na prednjoj strani svakog modula je postavljena LE dioda koja ukazuje na prisutnost napona napajanja. Potrošnja je manja od 4 mA bez signala na ulazu.

 

Napajanja za transmitere


Za napajanje transmitera se preporučuje izvor CS-24-30 od 30 W. Napajanje radi u širokom naponskom opsegu od 85 V do 265 V AC. Zbog prirode strujne petlje transmiteri ne podržavaju rad preko T-BUS konektora.

                                                                                                                                                                                             Izvor za napajanje CS-24-30
 
 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ptt.rs