Opšte

Postoji veliki broj situacija koje zahtevaju distribuirano merenje relativne vlažnosti i temperature i dokumentovan zapis o izmerenim vrednostima u vremenu. Najčešće potrebe za ovim tipom merenja su u proizvodnji hrane i lekova, u klimatizaciji prostora, u laboratorijama, hladnjačama visokoregalnim skladištima i drugim prostorima i objektima itd.

VTS je digitalni Senzor-Transmiter za merenje relativne vlažnosti i temperature koji je specijalno dizajniran za primene u industrijskom okruženju. Opseg merenja vlažnosti je 0 do 100% i temperature od -40 do +85ºC (sa produženom sondom do +120ºC). Ovaj tip senzora ima inicijalnu tačnosti od ±3% (na 25ºC) za vlažnost i ±0,5ºC za temperaturu (od -10ºC do +50ºC)

 

Osnovne karakteristike

 • Merenje relativne vlažnosti i temperature
 • Metalno nepropusno kućište za teške uslove IP66
 • Daljinsko očitavanje na PC-u
 • Izolovani RS-485 izlaz i Modbus protokol
 • Dva izolovana analogna izlaza 4-20 mA (opcija)
 • Dve relejne ON-OFF petlje (opcija)
 • µScada softver za prikupljanje i analizu podataka
 • Garantni rok je pet, servisni rok je sedam godina
 

Primene

 • Farmacija, proizvidnja i čuvanje lekova
 • Proizvodnja hrane i skladišta
 • Čiste sobe i bolnički prostor
 • Laboratorije i istraživanja
 • Visoko-regalna skladišta
 • Frižideri, zamrzivači i hladnjače
 • Tople komore, inkubatori i sušare
 • Kontola procesa i procesno upravljanje
 

Izolacija

Profesionalne primene kao gore pomenute zahtevaju uređaje sa profesionalnim performansama a to pre svega znači visoku tačnost i pouzdanost u eksploataciji. Senzori koji rade sa neizolovanim transmiterima sigurno neće moći da se koriste u odgovornim aplikacijama. Na nivou RS-485 VTS ima magnetni izolator od 2.000 Vrms a na izlazima 4 do 20mA ima izolaciju od 1.500 Vrms na obe petlje. Napajanje senzora je takođe izolovano od ostatka sistema transformatorom do nivoa od 1.500 Vrms.

Mreža Senzora-Transmitera

Mreža od 255 distribuiranih VTS Senzora-Transmitera se priključuje na serijski port PC-a. Ako je potreban veći broj merenja na drugi serijski port PC-a može da se priključi još jedna mreža od 255 Senzora-Transmitera pa bi ukupan broj merenje bio 510. Čak i pored ovog proširenja ovaj broj se može duplirati bez limitacija u performansama.

Serijska komunikacija RS-232 radi na rastojanju od samo 15 m pa se zato između PC-a i mreže od max. 255 Senzora-Transmitera postavlja konvertor RS-232 u RS-485 koji može da produži komunikaciono rastojanje čak do 10 km u zavisnosti od kvaliteta i načina ožičenja.

Sistem za merenje ambijentalne temperature i vlažnosti

VTS Senzor-Transmiter do korisnika dolazi standardno podešen u skladu sa specifikacijom, ali korisnik pomoću serijskog interfejsa sa PC-a može da ga preprogramira za svoje specifične primene.Softverski se postavlja željeni opseg merenja za svaki od senzora, zatim relejna akcija ON/OFF za vlažnost i za temperaturu kao i za svaki izlazni strujni signal (Opcija). Svaki od senzora opciono ima svoj galvanski izolovan strujni izlaz tako da korisnik može da bira vrstu prenosa podataka između serijskog linka RS-485 ili opcione strujne petlje od 4 do 20mA, ali ih može koristiti i oba istovremeno. Za prenos podataka od senzora do PC-a se koriste dva provodnika (tzv. upredena parica). Sa strujnom petljom od 4 do 20 mA podaci mogu da se prenesu na udaljenost do 1200 m i više, a sa serijskom RS-485 komunikacijom na udaljenosti do 1 do 3 km. Sa specijalnim kablom rastojanje je moguće po-većati do 10 km. VTS se napaja sa jednosmernim naponom od 24V (20 do 30V) ili opciono sa 220~.

Svaki senzor je na nivou svog RS-485 interfejsa je optički izolovan od mreže što isključuje rizik od petlje uzemljenja i druge hazardne situacije. Najveći broj senzora na tržištu, koji rade sa serijskom komunikacijom RS-485 ili sa analognim prenosom 4 do 20mA nema izolaciju. Ova manjkavost je urađena radi niže cene proizvoda ali zbog potencijalnih petlji uzemljenja može da nanese veliku štetu korisniku i da rezultuje gubitkom dela ili čak cele inve-sticije. Izolacija na svim nivoima u Senzoru-Transmiteru VTS garantuje profesionalnost, pouzdanost u eksploataciji i tačnost izmerenih vrednosti.

Siluminsko kućište je optimizovano je za montažu na zid. Kutija ima dimenzije od 96 visina x 63 širina x 35 mm dubina. VTS je tako dizajniran da izdrži niske amplitudne vibracije koje mogu da se pojave u nekim karakterističnim radnim okruženjima.

Prednosti RS-485 nad analogni prenosom 4 do 20 mA

Za rad ovog distribuiranog sistema nije potreban uređaj za akviziciju za PC ili nabavka i programiranje skupiih A/D modula za PLC. Ako je PLC već u upotrebi, tada se senzori priključuju na njegov RS-485 port. Ako PLC nema RS-485 već samo RS-232 tada je potreban konvertor RS-232 u RS-485. ili ISO-422/485. Slika desno prikazuje ekonomični i profesionalni RS-485 konvertor.

Nije potrebna nabavka analognih izolovanih kondicionera

Nije potrebno ožičenje skupim širmovanim kablom od svakog senzora do mernog sistema vec samo jeftini UTP kabl koji se postavlja od senzora do senzora i na kraju do PC-a ili PLC-a. Kroz isti kabl se vodi i napajanje 24V

Prednost RS-485 komunikacije nad analognim sistemima distribuiranog merenja je što ona ne zahteva nabavku sistema za akviziciju podataka ili nabavku PLC-a sa analognim modulima kao i postavljanje skupog ožičenja za prenos analognih signala. Međusobna komunikacija u mreži Senzora-Transmitera se obavlja pomoću ekonomičnog UTP kabla koji se koristi i za računarske mreže, tako da je ukupna cena ovakvog sistema znatno niža od cene sistema koji rade na principima analogne konverzije, uz viši nivo sigurnosti, jednostavnosti primene i industrijske profesionalnosti. Međutim, ako korisnik već ima sistem za akviziciju podataka i postavljeno ožičenje, opciono on može koristiti analogne izlaze sa Senzora-Transmitera i tada su mu na raspolaganju strujni izlazi od 4 do 20 mA.

Ugrađeni relei mogu softverski da se programiraju na kojoj će temperaturi ili nivou vlažnosti uključiti ili isključiti svoj lokalni aktuator (ventilator, grejač itd.). Histerezis može da se kontroliše u željenom opsegu. Ugrađeni senzor ima sertifikat Švajcarskog instituta za mere i standarde.

Za manje mreže potreban je samo jedan izvor za napajanje senzora, ili 2 za mreže srednje gustine. Broj potrebnih izvora može da varira i zavisi od broja senzora, razdaljine i poprečnog preseka provodnika koji se koristi za napajanje. Detalji o izvoru za napajanje su na strani CS-24.

Senzori-Transmiteri iz ove grupe su srodni su serijom CD kondicionera za merenje jednosmernog i RMS napona i struje, sa termoparova, potenciometara, RTD itd. i svi oni se mogu biti zajedno priključeni na istu mrežu.

Filtri

Kao i mnogi drugi senzori i VTS ima cev za smeštaj senzoskog elementa. Ova cev služi da odmakne senzor od elektronskih komponenata koje su smeštene u kutiji. Ovo se radi zbog toga što te komponente svojom, iako malom, disipacijom ipak mogu da utiču na tačnost merenja senzora.

U osnovnoj verziji VTS ima plastičnu sondu sa prečnikom od 12 mm na čijem vrhu se nalazi senzor zaštićen mehaničkim filtrom od 100 µm. Prečnik od 12 mm je podesan za mehaničko uključenje u kalibrator vlažnosti kada za to nastane potreba. Filter se lako pere u ultrazvučnoj kadi i nakon toga može se osušiti vazduhom iz kompresora.

Kalibracija

ITS Senzor-Transmiter se isporučuje na zahtev sa atestom akreditovane laboratorije za merenje temperature i relativne vlažnosti. Kalibracija vlažnosti i temperature se obavlja u tri tačke u akreditovanoj laboratoriji.

Softver

VTP µSCADA meri, linearizuje, beleži, arhivira, alarmira, grafički prikazuje, štiti i štampa podatke u numeričkom ili grafičkom formatu u zahtevanom broju kanala i vremenu.  Operativan je u lokalnoj mreži i Internetu.

VTP µSCADA je softverski paket za mrežu do 1000 (opciono za 5000) Senzora-Transmitera. Program je namenjen za očitavanje podataka sa mreže VT senzora, zapisivanje izmerenih vrednosti u fajlove, prikaz i tumačenje merenja i alarmnih stanja, analizu i štampanje. Namenjen je za rad na PC računaru, pod operativnim sistemom Microsoft Windows 7/8/8.1/10. Softver podržava "21 CFR Part 11" od FDA (Američka Federalna Agencija za hranu i lekove).

Ovaj program je Electronic Design poslednjih desetak godina razvijao za akviziciju podataka i merenje sa različitih tipova senzora. Razvijen je tako što je u dugom vremenskom periodu unapređivan sa novim korisničkim potrebama i idejama.

Karakteristike

 

Parametar

Uslovi 

Tipične vrednosti

Jedinica

Relativna vlažnost

Tačnost

od 10 do 90%

±2

%

od 0 do 100%

±3

%

Dugoročna Stabilnost-Drift

godišnje

0.2

%

Histerezis

TA=25°C

1

%

Radni opseg

-5°C do +60°C

0 do 100

%

Temperatura

Tačnost

 

±0.5

°C

Merni opseg

 

-40 do +85

°C

Izlazi (opciono)

Analogni

3 Simultana izlaza

4-20

mA

Digitalni

1 kanal

RS-485

 

Rele

Za rel. vlažnost, temp. i pritisak

48 V, 1A

 

Napajanje

Napon napajanja UV

Jednosmerni napon

10 do 30

V

Potrošnja

UV=24V

20

mA

Opšte

Tip kutije

 

Siluminska kutija

 

Lokalni displej

 

Ne

 

Primena

 

Industrijski uslovi

 

Montaža

 

Na zid

 

Temperaturski opseg

 

-40 do 85

°C

Radovi, količine i rokovi isporuke

 • Test uzorci su raspoloživi odmah na zahtev
 • Prezentacija sistema se može zakazati u roku od 5 sledećih dana
 • Postavljanje nekoliko senzora kod budućeg kupca radi probe je moguća u roku od 10 dana.
 • Mapiranje i validacija prostora se može uraditi odmah sa 30-50 senzora
 • Za male količine (do 20 Senzora-Transmitera) rok isporuke je oko dve nedelje.
 • Veće količine (50 do 100 komada) se mogu isporučiti u roku od tri do pet nedelja.

Kvalitet i garantni rok

Prvu validaciju ovih senzora uradila je metrološka laboratorija kompanije Hemofarm-Vršac za svoje potrebe. Snabdeveni vrlo tačnom i modernom mernom opremom i etalonima, na količinu od 20 uređaja najveća izmerena greška kod ne kalibrisanih senzora je bila 0,7% za vlagu i 0,2°C kod merenja temperature. Najveća greška kod merenja diferencijalnog pritiska je bila 0,2 Pa. Garantni rok je tri godine. Korisnička dokumentacija je na srpskom jeziku. Softver je napisan na Srpskom jeziku.

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs