VTS

Industrijski senzor za nadzor temperature i relativne vlažnosti

Opšte

Postoji veliki broj situacija koje zahtevaju distribuirano merenje relativne vlažnosti i temperature i dokumentovan zapis o izmerenim vrednostima u vremenu. Najčešće potrebe za ovim tipom merenja su u proizvodnji hrane i lekova, u klimatizaciji prostora, u laboratorijama, hladnjačama visokoregalnim skladištima i  drugim prostorima i objektima.

VTS je digitalni Senzor-Transmiter za merenje relativne vlažnosti i temperature koji je specijalno dizajniran za primene u industrijskom okruženju. Opseg merenja vlažnosti je 0 do 100% i temperature od -40 do +85ºC (sa produženom sondom do +120ºC). Ovaj tip senzora ima inicijalnu tačnosti od ±3% (na 25ºC) za vlažnost i ±0,5ºC za temperaturu (od -10ºC do +50ºC)

 

Osnovne karakteristike

 • Merenje relativne vlažnosti i temperature
 • Metalno ili plastično nepropusno kućište za teške uslove IP66
 • Daljinsko očitavanje na PC-u
 • Izolovani RS-485 izlaz i Modbus protokol
 • Dva izolovana analogna izlaza 4-20 mA (opcija)
 • Dva relejna ON-OFF izlaza (opcija)
 • VTP µScada softver za prikupljanje i analizu podataka
 • Garantni rok je 10 godina
 

Primene

 • Farmacija, proizvodnja i čuvanje lekova
 • Proizvodnja hrane i skladišta
 • Čiste sobe i bolnički prostor
 • Laboratorije i istraživanja
 • Visokoregalna skladišta
 • Frižideri, zamrzivači i hladnjače
 • Tople komore, inkubatori i sušare
 • Kontola procesa i procesno upravljanje
 

Izolacija

Profesionalne primene kao gore pomenute zahtevaju uređaje sa profesionalnim performansama a to pre svega znači visoku tačnost i pouzdanost u eksploataciji. Senzori koji rade sa neizolovanim transmiterima sigurno neće moći da se koriste u odgovornim aplikacijama. Između napajanja i RS-485 VTS ima galvansku izolaciju od 2.500 Vrms (1 min), a na izlazima 4 do 20mA ima izolaciju od 3.750 Vrms (1 min) na obe petlje u odnosu na napajanje.

Mreža Senzora-Transmitera

Mreža od 247 distribuiranih VTS Senzora-Transmitera se priključuje na serijski port ili USB port PC-a. Ako je potreban veći broj merenja na drugi  port PC-a može da se priključi još jedna mreža od 247 Senzora-Transmitera pa bi ukupan broj senzora bio 494. Čak i pored ovog proširenja ovaj broj se može duplirati bez limitacija u performansama.

Serijska komunikacija RS-232 radi na rastojanju od samo 15 m, a USB do 5 m pa se zato između PC-a i mreže od max. 247 Senzora-Transmitera (ograničenje Modbus protokola) postavlja konvertor ISO485 ili USB-485 koji može da produži komunikaciono rastojanje čak do 10 km u zavisnosti od kvaliteta i načina ožičenja.

Sistem za merenje ambijentalne temperature i vlažnosti

VTS Senzor-Transmiter do korisnika dolazi standardno podešen u skladu sa specifikacijom, ali korisnik pomoću serijskog interfejsa sa PC-a može da ga preprogramira za svoje specifične primene.Softverski se postavlja željeni opseg merenja za strujne izlaze, zatim relejna akcija ON/OFF za vlažnost i za temperaturu kao i kalibracija senzora. Svaki od senzora opciono ima svoj galvanski izolovan strujni izlaz tako da korisnik može da bira vrstu prenosa podataka između digitalne Modbus veze ili opcione strujne petlje od 4 do 20mA, ali ih može koristiti i obe istovremeno. Za prenos podataka od senzora do PC-a se koriste dva provodnika (tzv. upredena parica). Sa strujnom petljom od 4 do 20 mA podaci mogu da se prenesu na udaljenost do 1200 m i više, a sa serijskom RS-485 komunikacijom na udaljenosti do 1 do 3 km. Sa specijalnim kablom rastojanje je moguće po-većati do 10 km. VTS se napaja jednosmernim naponom od 8 do 50 V, odnosno od 10 do 30 V za strujne petlje.

Svaki senzor je na nivou svog RS-485 interfejsa je optički izolovan od mreže što isključuje rizik od petlje uzemljenja i druge hazardne situacije. Najveći broj senzora na tržištu, koji rade sa serijskom komunikacijom RS-485 ili sa analognim prenosom 4 do 20mA nema izolaciju. Ova manjkavost je urađena radi niže cene proizvoda ali zbog potencijalnih petlji uzemljenja može da nanese veliku štetu korisniku i da rezultuje gubitkom dela ili čak cele inve-sticije. Izolacija na svim nivoima u Senzoru-Transmiteru VTS garantuje profesionalnost, pouzdanost u eksploataciji i tačnost izmerenih vrednosti.

Kućište je optimizovano je za montažu na zid. Kutija ima dimenzije od 96 mm širina x 63 mm širina (ne računajući sondu) x 35 mm dubina. VTS je tako dizajniran da izdrži niske amplitudne vibracije koje mogu da se pojave u nekim karakterističnim radnim okruženjima.

Prednosti RS-485 nad analogni prenosom 4 do 20 mA

Za rad ovog distribuiranog sistema nije potreban uređaj za akviziciju za PC ili nabavka i programiranje skupih A/D modula za PLC. Ako je PLC već u upotrebi, tada se senzori priključuju na njegov RS-485 port. Ako PLC nema RS-485 već samo RS-232 tada je potreban konvertor RS-232 u RS-485. ili ISO-422/485. Slika desno prikazuje ekonomični i profesionalni RS-485 konvertor.

Prednost RS-485 komunikacije nad analognim sistemima distribuiranog merenja je što ona ne zahteva nabavku sistema za akviziciju podataka ili nabavku PLC-a sa analognim modulima kao i postavljanje skupog ožičenja za prenos analognih signala. Međusobna komunikacija u mreži Senzora-Transmitera se obavlja pomoću ekonomičnog JYStY ili UTP kabla koji se koristi i za računarske mreže, tako da je ukupna cena ovakvog sistema znatno niža od cene sistema koji rade na principima analogne konverzije, uz viši nivo sigurnosti, jednostavnosti primene i industrijske profesionalnosti. Međutim, ako korisnik već ima sistem za akviziciju podataka i postavljeno ožičenje, opciono on može koristiti analogne izlaze sa Senzora-Transmitera i tada su mu na raspolaganju strujni izlazi od 4 do 20 mA.

Ugrađeni relei mogu softverski da se programiraju na kojoj će temperaturi ili nivou vlažnosti uključiti ili isključiti svoj lokalni aktuator (ventilator, grejač itd.). Histerezis može da se kontroliše u željenom opsegu. Ugrađeni senzor ima sertifikat Švajcarskog instituta za mere i standarde. VTS je do sada ugrađen u velikom broju farmaceutskih skladišta i bez problema prolazi etaloniranje po ISO17025 standardu.

Za manje mreže potreban je samo jedan izvor za napajanje senzora, ili 2 za mreže srednje gustine. Broj potrebnih izvora može da varira i zavisi od broja senzora, razdaljine i poprečnog preseka provodnika koji se koristi za napajanje. Detalji o izvoru za napajanje su na strani CS-24.

Senzori-Transmiteri iz ove grupe su srodni su serijom CD kondicionera za merenje jednosmernog i RMS napona i struje, sa termoparova, potenciometara, RTD itd. i svi oni se mogu biti zajedno priključeni na istu mrežu.

Filtri

Kao i mnogi drugi senzori i VTS ima sondu za smeštaj senzoskog elementa. Ova sonda služi da odmakne senzor od elektronskih komponenata koje su smeštene u kutiji. Ovo se radi zbog toga što te komponente svojom, iako malom, disipacijom ipak mogu da utiču na tačnost merenja senzora.

U osnovnoj verziji VTS ima plastičnu sondu sa prečnikom od 12 mm na čijem vrhu se nalazi senzor zaštićen mehaničkim filtrom od prskajuće vode i čestica većih od 100 µm. Prečnik od 12 mm je podesan za mehaničko uključenje u kalibrator vlažnosti kada za to nastane potreba. Filter se lako pere u ultrazvučnoj kadi i nakon toga može se osušiti vazduhom iz kompresora. Filtri su plastični, otporni na hemijska sredstva za pranje. Po potrebi, sonda može biti montirana preko produžnog kabla dužine do 2 m, radi montaže na mašine, kanale ili teško dostupna mesta.

Kalibracija

VTS Senzor-Transmiter se isporučuje na zahtev sa ISO17025 atestom akreditovane laboratorije za merenje temperature i relativne vlažnosti. Kalibracija vlažnosti i temperature se obavlja softverski, preko Modbus protokola.

Softver

VTP µSCADA meri, linearizuje, beleži, arhivira, alarmira, grafički prikazuje, štiti i štampa podatke u numeričkom ili grafičkom formatu u zahtevanom broju kanala i vremenu.  Operativan je u lokalnoj mreži i na Internetu.

VTP µSCADA je softverski paket za mrežu do 100 (opciono do 1000) Senzora-Transmitera. Program je namenjen za očitavanje podataka sa mreže VT senzora, zapisivanje izmerenih vrednosti u fajlove, prikaz i tumačenje merenja i alarmnih stanja, analizu i štampanje. Namenjen je za rad na PC računaru, pod operativnim sistemom Microsoft Windows 7/8/8.1/10. Softver podržava "21 CFR Part 11" od FDA (Američka Federalna Agencija za hranu i lekove).

Ovaj program je Electronic Design poslednjih desetak godina razvijao za akviziciju podataka i merenje sa različitih tipova senzora. Razvijen je tako što je u dugom vremenskom periodu unapređivan sa novim korisničkim potrebama i idejama.

Karakteristike

 

Parametar Uslovi Tipične vrednosti Jedinica
 Relativna vlažnost
 Tačnost  od 10 do 90% ±2 %
 od 0 do 100% ±3 %
 Dugoročna Stabilnost-Drift  godišnje 0,2 %
 Histerezis  TA=25°C 1 %
 Radni opseg  -5°C do +60°C 0 do 100 %
 Temperatura
 Tačnost   ±0,4 °C
 Merni opseg   -40 do +85 °C
 Izlazi (opciono)
 Analogni  2 Simultana izlaza 4-20 mA
 Digitalni  1 kanal RS-485  
 Rele  Za rel. vlažnost i temperaturu 30 V, 1 A  
 Napajanje
 Napon napajanja UV  Jednosmerni napon 9 do 50 V
 Potrošnja  UV=24V 20 mA
 Opšte
 Tip kutije   Siluminska ili ABS kutija  
 Lokalni displej   Ne  
 Primena   Industrijski ili
laboratorijski uslovi
 
 Montaža   Na zid  
 Temperaturski opseg   -40 do 85 °C


Radovi, količine i rokovi isporuke

 • Test uzorci su raspoloživi odmah na zahtev
 • Prezentacija sistema se može zakazati u roku od 5 sledećih dana
 • Postavljanje nekoliko senzora kod budućeg kupca radi probe je moguća u roku od 10 dana.
 • Za male količine (do 10 Senzora) rok isporuke je odmah.
 • Veće količine (50 do 100 komada) se mogu isporučiti u roku od dve nedelje.

Garantni rok

VTS senzori su uređaji visokog kvaliteta pa je garantni rok 10 godina. Servisni rok je takođe 10 godina. Za senzorsku komponentu garantni rok varira od dve do 5 godina, u zavisnosti od spoljnih uticaja i ako se zahteva početno specificirana tačnost u dugom vremenskom razdoblju. Korisnička dokumentacija je na srpskom jeziku. Softver je napisan na srpskom jeziku.

Cene

 

Opcija 1 - 9 10 - 24 25 - 99 100+
VTS sa standardnom tačnošću. RH tipično ±3%, t tipično ±0,4°C. Modbus digitalna komunikacija 125 € 110 € 99 €
VTS sa povećanom tačnošću. RH tipično ±2%, t tipično ±0,2°C. Modbus digitalna komunikacija 165 € 150 € 130 €
VTS sa strujnim izlazima od 4 do 20 mA. Standardna tačnost. 165 € 150 € 130 €

 

 

 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs