CB-37

Dvožični transmiteri za termoparove sa kompenzacijom i izlazom od 4 do 20 mA

Serija CB


 

Opšte

Familija CB (Condicioner familije B) predstavlja dvožične transmitere sa strujnom petljom. Serija CB-37 radi sa termoparovima J, K, T, E, R, S, B i N. Ovu Seriju predstavlaju izolovani jednokanalni transmiteri koji naponske signale sa termopara pojačavaju, kompenzuju, filtriraju, izoluju i konvertuju u izlazni strujni signal od 4 do 20 mA. Pogodni su za prenos signala na distance do 1200 m, do sistema za akviziciju podataka, Industrijskog PC-a, PLC-a ili nekog drugog mernog sistema.

Izolacioni transmiteri Familije CB-37 štite ljude i mernu opremu i fizički ih odvajaju od ekcesnih događaja koji mogu da se pojave na strani senzora ili na nekom drugom mestu u okviru mernog okruženja. Ulaz i izlaz modula su zaštićeni od tranzijenata i napona do 250 Vrms. Transmiteri imaju veoma nisku cenu koštanja i odlične karakteristike koje se sreću samo kod skupljih uređaja.

Familije CB transmitera imaju čoperski ulazni pojačavač sa niskim temperaturskim driftom, malim ofsetom i vrlo stabilnim koeficijentom pojačanja. Pojačavač je određen sa dve precizne naponske reference. Transmiter radi na principu amplitudne modulacije i transformatorske izolacije signala tako da je primarna strana modula "lebdeća" u odnosu na sekundarnu stranu modula. Ova arhitektura daje odličnu linearnost, stabilne i pouzdane karakteristike i ne zahteva ulazno uzemljenje. Demodulator signala na izlaznoj (sekundarnoj) strani modula obnavlja originalni signal, koji se zatim filtrira i konvertuje u strujni signal od 4 do 20 mA.

Atributi

 • Kondicioner termoparova J, K, T, E, R, S, B i N
 • Instrumentaciona tačnost, linearnost, ponovljivost i pouzdanost
 • Kompenzacija hladnog kraja termopara
 • Strujni izlaz 4 do 20 mA
 • Napajanje kondicionera od 11 V do 60 V
 • Galvanska izolacija min. 1500 Vrms kontinualno ili 4 kV 1 minut
 • ±0.05% Tačnost
 • ±0.01% Linearnost
 • 80 dB NMR za 50 Hz
 • 160 dB CMR
 • Ulaz i izlaz zaštićen od 250 V kontinualno
 • Laka montaža na DIN šinu
 • Zaštita od tranzijenata po ANSI/ IEEE C37.90.1-1989 specifikaciji
 • Garantni rok je 7 godina, a servisni rok je 10 godina
 

 

Izolacioni transmiter CB-37 i njegov funkcionalni blok dijagram

Karakterizacija

Serija CB-37 radi sa osam tipova termoparova J, K, T, E, R, S, B i N koji se najčešće sreću u industrijskim aplikacijama. Svaki transmiter ima ugrađenu kompenzaciju hladnog kraja termopara koja kompenzuje parazitne termo spojeve koji se javljaju na priključcima. Ugrađeno je kolo za detekciju prekida termopara koje u slučaju prekida podiže vrednost izlaza iznad 20mA. Ako korisnik želi da, u slučaju prekida, izlazna vrednost bude ispod 4mA to postiže dodavanjem spoljnog otpornika od 4,7 MOma na priključke 2 i 4.

Ulazno kolo obezbeđuje zaštitu od pogrešno priključenih napona do 250 VAC i protiv tranzijenata definisanih ANSI/IEEE C37.90.1-1989 dokumentima. Transmiteri imaju ugrađen filter petog reda koji 50 Hz potiskuje sa 80 dB (min. 10.000 puta). Prvi pol filtera je Anti-aliasing i on je lociran u primarnom kolu modula dok se na sekundarnoj strani izolacione barijere nalazi filter četvrtog reda. Posle Anti-aliasing filtriranja na ulaznoj strani kondicionera signal se dovodi na čoperski stepen iza koga se nalazi izolacioni mikro transformator. Metod prenosa signala je amplitudna modulacija. Ova tehnika daje bolje rezultate od tehnike sa digitalnim ili linearnim optokaplerima ili od tehnike kondenzatorske izolacije. U sekundarnom stepenu, iza izolacione barijere, signal se demoduliše i ponovo filtrira od transmisionih smetnji.

Napajanje transmitera je preko strujne petlje u opsegu od 11 i 60 V. Stepen za električno napajanje modula ima ugrađena zaštitna kola za inverzno priključenje napona napajanja i kola koja sprečavaju prolaz tranzijentima. Modul ima odličnu stabilnost u vremenu i ne zahteva kalibraciju ili bilo kakvo održavanje.

Na prednjoj strani modula ispod prednje nalepnice nalaze se dva višeobrtna trimera za precizno podešavanje ofseta i nule. Obe vrednosti su podešene pre isporuke, a korisnik može da prekalibriše ove vrednosti prema svojim potrebama u opsegu od ±10%. Familija transmitera CB-37 se može u okviru iste aplikacije mešati sa drugim familijama izolacionih modula. Oni mogu da se uključuju u merni sistem i isključuju iz njega bez isključenja napona napajanja ili prekida rada sistema (Eng. hot swapable).

Primedba: Štampana ploča kondicionera na zahtev može biti zaštićena specijalnim lakom koji štiti elektronske komponente od vlage, korozije i drugih vrsta kontaminacija što može znatno da  produži vek ovom proizvodu i u pogledu dugoročne tačnosti merenja. Ovako prepariran kondicioner se može primeniti u mnogim agresivnim sredinama. Na primer: na brodovima ili morskoj obali, u uslovima agresivnih isparenja, kiselina, u vodovodu i drugim mestima sa povišenom vlagom itd.

Kondicioneri sa IP65 zaštitom

Svi Izolovani kondicioneri i transmiteri koje Electronic Design proizvodi sada su na raspolaganju korisnicima sa IP65 specifikacijom. IP65 se odnosi na zaštitu od tečnosti i čestica koje mogu da utiču na rad uređaja. Konkretno, IP65 predstavlja zaštitu od svih vrsta čestica (prašina, čađ, opiljci) kao i od mlaza vode iz bilo kog ugla direktno prema kućištu kondicionera. S obzirom na industrijski temperaturni opseg koji naši kondicioneri već imaju (-40 do +85ºC), ovo omogućava rad na otvorenom u svim vremenskim uslovima, kao i u teškim industrijskim uslovima.

Kućište je aluminijumsko, čime se znatno smanjuje i uticaj EMI i RFI smetnji, sa dve PG9 uvodnice koje obezbeđuju zaptivanje na mestu za prolaz kablova. Kućište je optimizovano za montažu zavrtnjima na zid ili drugu ravnu površinu.

Prilikom naručivanja potrebno je da uz naziv kondicionera transmitera dodati sufiks IP65. Više informacija o IP65 kondicionerima se nalazi na stranici IP65 kondicioneri

Napajanja za kondicionere i T-BUS konektor

Za napajanje manjeg broja kondicionera do 20, preporučuje se naponski izvor CS-24-48 od 48W (slika levo) dok za napajanje većeg broja kondicionera treba koristiti izvor CS-24-90 od 90W koji može pod punim opterećenjem da napaja i do dva puta više kondicionera. Oba modela mogu preko T-BUS konektora (slika desno), direktno, bez ožičavanja da napajaju kondicionere koji se nalaze na istoj, ili uz pomoć produžnog kabla i na drugim DIN šinama u bliskom okruženju. Ova opcija podiže pouzdanost, znatno smanjuje vreme zamene kondicionera i omogućava uključenje i isključenje kondicionera kada je šinski T-BUS pod naponom.

Oba izvora za napajanje rade u širokom naponskom opsegu CS-24-90 od 160V do 265V AC, dok manji, CS-24-48 može da radi čak od 85V do 265V. Ukoliko korisnik ne želi da koristi ovaj tip napajanja, može koristiti i druge električne izvore, ali u tom slučaju napajanje mora da ožičava od kondicionera do kondicionera.

Slika levo: Napajanje za transmitere CS-24-30 sa T-BUS konektorom

Specifikacije i karakteristike

(tip. na 25°C)

 

 Parametar CB-37
 Ulaz  Termopar J, K, T, E, R, S, B i N
 Ulazna Bias struja  -25 nA
 Ulazna otpornost 50 MOma
 Izlazni opseg 4 do 20 mA
     Pod opseg 3 mA
     Opseg preopterećenja 30 mA
 Reverzni polaritet Kontinualan
 Kompenzacija hladnog kraja termopara
 Tačnost: 25
°C
 Tačnost: 0 do +50
°C  
 Tačnost: -40 do +85
°C 
---
±0,25
°C
±0,50 °C
±1,20 °C
 Ulazna i izlazna zaštita, max. 250 Vrms
 Tranzijenti ANSI/IEEE C37.90.1- 1989
 CMV, In-Out, In-power Kontinualno 1500 V
 CMR 50 Hz  160 dB
 Tačnost 25 °C ±0.05% od spana
 Naknadna podešljivost ±10% ofset i pojačanje
 Izlazni ofset ±35 ppm/°C
 Stabilnost pojačanja ±60 ppm/°C
 Izlazni šum 100 KHz 3,5 µArms
 Širina frekventnog opsega -3 dB 3 Hz
 Vreme odgovora, Span 90 %  160 ms max.
 NMR 80 dB na 50 Hz
 Napajanje petlje Od 11 V do 60 V
 Stabilnost petlje ±0,0005 %V
 Temperaturni opseg (ambijent) -40 +85 °C
 Radni opseg u okviru specifikacije -40 +80 °C
 Skladištenje -40 +85 °C
 Relativna Vlažnost Bez kondenzacije 0 do 95%
 Imunitet EN50082-1, ISM Grupa 1 Klasa A
 Montaža na šinu DIN EN50022   35 x 7,5
 Dimenzije kondicionera mm Dužina.114 x Šir.22,5 x Vis.105


Specifikacije se mogu promeniti
 

Cene transmitera


Oznaka Ulaz
Termopar
 Izlaz Ulazni opseg  Tačnost Cena €
 1-49
Cena €
50-99 
Cena €
100+

CB-37-00

J 4 do 20 mA -100 do 760 °C ±0.05%  ±0.43 °C 79 65 55

CB-37-01

J 4 do 20 mA 100 do 600 °C ±0.05%  ±0.25 °C 79 65 55

CB-37-02

K 4 do 20 mA -100 do 1350 °C ±0.05%  ±0.73 °C 79 65 55

CB-37-03

K 4 do 20 mA 0 do 1000 °C ±0.05%  ±0.5 °C 79 65 55

CB-37-04

T 4 do 20 mA -100 do 400 °C ±0.05%  ±0.25 °C 79 65 55

CB-37-05

T 4 do 20 mA 0 do 400 °C ±0.05%  ±0.20 °C 79 65 55

CB-37-06

E 4 do 20 mA 0 do 900 °C ±0.05%  ±0.45 °C 79 65 55

CB-37-07

R 4 do 20 mA 0 do 1750 °C ±0.05%  ±0.88 °C 79 65 55

CB-37-08

R 4 do 20 mA 100 do 1500 °C ±0.05%  ±0.70 °C 79 65 55

CB-37-09

S 4 do 20 mA 0 do 1750 °C ±0.05%  ±0.88 °C 79 65 55

CB-37-10

S 4 do 20 mA 100 do 1750 °C ±0.05%  ±0.83 °C 79 65 55

CB-37-11

B 4 do 20 mA 0 do 1800 °C ±0.05%  ±0.90 °C 79 65 55

CB-37-12

B 4 do 20 mA 200 do 1800 °C ±0.05%  ±0.80 °C 79 65 55

CB-37-13

N 4 do 20 mA -100 do 1300 °C ±0.05%  ±0.70 °C 79 65 55

CB-37-14

N 4 do 20 mA 0 do 1300 °C ±0.05%  ±0.65 °C 79 65 55

 

Cene su bez PDV-a.

  

   Opcija 1. Transmiteri standardno imaju frekventni opseg od 3 Hz. Za širinu opsega od 1 kHz ili 10 kHz (-3 dB) cena je viša za 3 €.

   Opcija 2. Transmiteri zaštićeni komformalom za ambijente sa povećanom vlagom imaju za 10 € višu cenu.

   Opcija 3. Transmiteri veštački ostaren "Burn-in" procesom, 48 sati na 60°C imaju za 15 € višu cenu.

   Opcija 4. Transmiteri po specijalnoj korisničkoj specifikaciji: prvi komad je 150 €.

 

  Nazad na stranu "Transmiteri Serija CB" 
   Nazad na "Kondicioneri i transmiteri - Opšte"
   Serija CS izvora za napajanje

  

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs