Nacrtajte sopstveno rešenje


LabVIEW omogućava korisniku da napravi virtualne instrumente (VI), umesto da pišete programski kod. Brzo kreiranje front panel korisničkog interfejsa, vam omogućava interaktivnu kontrolu vašeg softverskog sistema. Da bi se specificirala funkcionalnost sistema, vrši se intuitivno grafičko asembliranje dijagrama pomoću gotovih funkcionalnih blokova.
 

Kreirajte front panel


 Na front panel vašeg VI-a, postavljate kontrolne objekte i displeje podataka za vaš sistem, jednostavnim izborom objekata sa kontrolne palete, kao što su numerički displeji, indikatori, termometri, rezervoari, prekidači, LED, grafovi, dijagrami, itd. Kada je vaš VI kompletan, možete koristiti front panel za upravljanje sistemom - za vreme izvršenja VI-a - klikom na prekidač, pomeranjem klizača, zumiranjem grafa, ili unosom alfanumeričkih vrednosti sa tastature.
 

Napravite grafički blok-dijagram


Da biste programirali rad VI-a, sačinite blok-dijagram funkcionalnih tokova. Pri tome, ne morate voditi brigu o mnogim detaljima sintakse, kao što je slučaj u konvencionalnom programiranju. Selektujte objekte (ikone) sa funkcionalne palete i povezujte ih međusobno, da biste uspostavili tokove podataka između  blokova. Na raspolaganju su različiti funkcionalni blokovi, počevši od prostih aritmetičkih funkcija do naprednih rutina za akviziciju i analizu, kao i za mrežu i I/O operacije sa fajlovima.
 

Programirajte tokove podataka


LabVIEW koristi patentirani model za programiranje toka podataka, nazvan G, koji vas oslobađa linearne arhitekture i jezika zasnovanog na tekstu. Pošto je  redosled izvršavanja u LabVIEW-u određen tokom podataka između blokova, a ne sekvencijalnim linijama tekstualnog programskog koda, možete kreirati dijagrame sa simultanim izvršenjem operacija. Zbog toga je LabVIEW multitasking sistem, koji može da izvršava višestruke zadatke i virtualne instrumente.  
 

Modularnost i hijerarhija


Virtualni instrument kreiran u LabVIEW-u je modularan, što znači da može da radi sam za sebe, ili kao deo nekog drugog VI-a. Možete krereti  ikone za svoje sopstvene VI-e i na taj način oformiti hijerarhiju VI-a i subVI-a, koji se mogu modifikovati, razmenjivati i kombinovati sa drugim  VI-ma, da biste ostvarili promene u aplikaciji.
 

Grafički kompajler


U mnogim aplikacijama je kritična brzina izvršavanja. LabVIEW je grafički programski sistem sa kompajlerom koji generiše optimizovan kod, sa brzinom izvršavanja koja se može porediti sa kompajliranim C programima.
 

Rad sa objektima


LabView podržava rad sa ActiveX i .Net objektima i omogućava korisniku kreiranje sopstvenih objekata. Iako rad sa objektima nije na nivou tekstualnih programskih jezika, jer je ovo okruženje namenjeno pre svega za rad u industriji, može se lako pristupiti svojstvima (properties) i metodama (methods) postojećih kontrola. Takođe, omogućeno je i kreiranje sopstvenih kontrola za korisnike kojima treba nešto više od ogromnog broja klasa objekata koje LabView daje svojim korisnicima.
 

Rad sa više niti (multithreading)


Za razliku od tekstualnih programskih jezika u kojima je rad sa više niti u najmanju ruku složen, kod grafičkog programiranja je to veoma jednostavno - dovoljno je da nacrtate dva ili više toka podataka koji se ne prepliću međusobno i oni će se izvršavati paralelno. Ovde treba napomenuti da postoje alati za međusobnu komunikaciju između niti programa, kao što su lokalne i globalne promenljive, semafori, redovi (queue) i slično, kao i funkcije za oslobađanje procesorskog vremena. Tako možete, na primer, da u jednoj niti vršite čitanje bafera brze akvizicije, a u drugoj da vršite upis podataka na hard disk, bez bojazni da će zbog pristupa operativnog sistema hard disku bafer akvizicije da se prepuni.

 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ptt.rs