Opšte

VTP μSCADA je softver zadužen za očitavanje merenja relativne vlažnosti i temperature sa senzora tipa VT, DP, VTP, VTS, HYT i VTW, arhiviranje izmerenih vrednosti i njihovo prikazivanje, alarmiranje i pamćenje alarmnih stanja, zatim za nadzor na lokalnom računaru ili za rad u lokalnoj mreži i preko Interneta.

VTP µScada može da radi sa više mreža senzora različitih tipova

VTP μSCADA uz odgovarajuću opremu, senzore, kablovsku mrežu i napajanje čini zaokružen i fiksiran sistem za dugoročno merenje relativne vlažnosti i temperature. Sistem nalazi primenu u mnogim oblastima, a najvažnije od njih su prehrambena industrija, hemijska industrija, medicina, farmacija, skladišta, itd.

Očitavanje trenutno izmerenih vrednosti se vrši u realnom vremenu na displeju PC računara na kome se izvršava softver. Takođe, moguće je instalirati klijent verziju VTP μClient na jednom ili više udaljenih računara koji su povezani preko TCP/IP mreže, radi očitavanja merenja sa udaljenih pozicija.

   

Mogućnosti

Zapis merenja se vrši u intervalima koji se mogu postaviti za svaki senzor posebno. Korisnik sa administratorskim pravom može da postavi dužinu intervala merenja. Podaci se zapisuju u dve vrste fajlova: u binarnom, koji onemogućava promenu rezultata (falsifikovanje) i u bazi podataka koja omogućava pristup drugim programima za vršenje dodatnih statističkih obrada nad podacima.

Zapisi se mogu očitati i odštampati u obliku tabele ili grafika. Pri tom se koristi isključivo zapis iz binarnog fajla. Alarmiranje se vrši označavanjem crvenom bojom polja sa izmerenom vrednošću i aktiviranjem PC zvučnika. Po želji korisnika može da se opciono doda i javljanje alarma SMS porukama i/ili e-mail-om.

Alarmna stanja se zapisuju u odgovarajuće fajlove prema datumu i vremenu. Moguće je postaviti opciju da se zapis u fajl vrši samo ako je alarmno stanje trajalo duže od zadatog vremena, kako se zapis ne bi opterećivao nebitnim događajima, kao što su kratkotrajno otvaranje vrata, ili prolaz osoblja pored senzora.

Očitavanje snimljenih alarmnih stanja se vrši tabelarno, pri čemu korisnik može da vidi vreme ulaska i izlaska iz alarmnog stanja, srednju i maksimalnu vrednost merenja tokom trajanja alarma i postavljena podešavanja dozvoljenog opsega koja su važila tokom alarmnog stanja. Tabelarni prikaz  se može štampati.

VTP μSCADA omogućava upotrebu korisničkog sistema pristupa, pri čemu je moguć veći broj korisnika sa većim ili manjim pravima pristupa. Prava pristupa se odnose na opcije programa kojima korisnici mogu da pristupaju. U ove opcije spadaju:

  • Kreiranje izveštaja
  • Podešavanje senzora (alarmnih vrednosti, vremena upisa...)
  • Administracija korisnika
  • Podešavanje SMS / e-mail-a
  • Podešavanje prikaza programa
  • Sistemska podešavanja

Osoba bez korisničkog naloga može da gleda samo trenutna merenja. Svaki pristup bilo kog korisnika, osim gledanja trenutnih merenja se zapisuje. U zapisu je zabeleženo korisničko ime, vreme pristupa i opcija programa kojoj je pristupano.

VTP μScada podržava 21CFR part 11 i sve zapise vrši u temper-proof formatu. Ovaj zapis je za određene primene, kao što su medicina ili farmacija zahtevan zakonom. Format zapisa je takav da, je jasno uočljivo ako bilo ko pokuša da menja podatke koji su zapisani. Primena softverskog paketa VTP μScada se preporučuje u procesu proizvodnje i čuvanja hrane i lekova.

 
Osnovni prozor VTP µSCADA  
 

 

 

 
Pregled dijagrama sa više merenja vlažnosti i temperature  

 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs