CA-43

Kondicioneri sa DC ekscitacijom

Serija CA

 Osnovni opis

Kondicioneri familije CA-43 mogu da napajaju senzor sa koga čitaju naponski signal. Mnogi senzori imaju naponski izlaz i nezavisno napajanje. Za takve senzore je idealna CA-43 familija. CA-43 su izolovani jednokanalni kondicionerski moduli koji napajaju (ekscituju) senzore, a zatim pojačavaju, štite, filtriraju, izoluju i konvertuju signal na nivo pogodan za priključenje na sistem za akviziciju podataka, Industrijski PC, PLC ili neki drugi merni sistem.

Izolacioni moduli familija CA-43 štite ljude i mernu opremu i galvanski je odvajaju od ekcesnih događaja koji mogu da se pojave na strani senzora ili na nekom drugom mestu u okviru mernog okruženja. Ulaz modula je zaštićen od naponskih nivoa i tranzijenata do 250 Vrms. 

Familija modula CA-43 se može u okviru iste aplikacije mešati sa drugim familijama izolacionih modula. Oni mogu da se uključuju u merni sistem i isključuju iz njega bez isključenja napona napajanja li prekida rada sistema (Eng. hot swapable).

Na raspolaganju korisnicima je veliki broj modela koji su specificirani na strani: Tipovi i cene CA-43 kondicionera

Atributi

 • Instrumentaciona tačnost, linearnost, ponovljivost i pouzdanost
 • Transformatorska izolacija min. 1500 Vrms
 • ±0.03% Tačnost
 • ±0.01% Linearnost
 • 80 dB NMR za 50 Hz
 • 160 dB CMR
 • Četvorostruka izolacija: ulaz-izlaz-ekscitacija-napajanje
 • Napajanje kondicionera od 20 V do 30 V
 • Naponski izlaz: 0÷5V; 0÷10 V; ±5 V; ±10 V, ili
 • Strujni izlaz: 0÷20 mA; 4÷20 mA; ±5 mA; ±10 mA; ±20 mA
 • Ekscitacija senzora od 3,3V do 24V
 • Ulaz kontinualno zaštićen od 250 V
 • Laka montaža na DIN šinu
 • Zaštita od tranzijenata po ANSI/IEEE C37.90.1-1989 specifikaciji
 • Garantni rok je 7 godina, a servisni rok je 10 godina

Pojednostavljeni blok dijagram izolacionog kondicionera CA-43

Karakterizacija

CA-43 ima čoperski ulazni pojačavač sa niskim temperaturskim driftom, malim ofsetom i vrlo stabilnim koeficijentom pojačanja. Pojačavač je određen sa dve naponske reference. Na prednjoj strani modula ispod prednje maske nalaze se višeobrtni trimeri za precizno podešavanje ofseta i nule. Obe vrednosti su fabrički podešene a korisnik može da prekalibriše ove vrednosti prema svojim potrebama.

CA-43 ima naponsku eksitaciju koja se fabrički podešava. Postoji veći broj naponskih nivoa na koji može da se postavi i može da služi za napajanje različitih transdjusera. Istovremeno izlazni signal transdjusera se pretvara u odgovarajući opseg napona ili struje koji je prilagođen za upotrebu u akvizicionim sistemima.

Centralna komponenta modula je signalni izolacioni transformator. Kao i većina transformatora i ovaj ima primarnu i sekundarnu stranu. Koristeći ovu terminologiju ulazna strana modula je "primarna strana" a izlazna strana modula se naziva "sekundarna strana". Na primarnu stranu modula se priključuje senzor a sekundarna strana modula se priključuje na sistem za akviziciju podataka i merenje, na analogni ulazni modul Industrijskog PC-a ili PLC-a, na panel-metar ili na neki drugi merni sistem.

Transformatorska izolacija signala koristi metod amplitudne modulacije da bi se dobile linearne, stabilne i pouzdane karakteristike. Ova tehnika daje bolje rezultate od tehnike sa digitalnim ili linearnim optokaplerima ili od tehnike kondenzatorske izolacije. Primarna strana modula je galvanski izolovana odnosno "lebdeća" u odnosu na sekundarnu stranu modula i u odnosu na el. napajanje. Demodulator signala na sekundarnoj strani modula obnavlja originalni signal, koji se zatim filtrira i baferuje da bi se postigao nizak nivo šuma i niska impedansa izlaznog signala.

Izolacioni moduli Serije CA-43 imaju ugrađen filter petog reda od čega je prvi Anti-aliasing pol lociran u primarnom kolu modula dok se na sekundarnoj strani izolacione barijere nalazi filter četvrtog reda. Posle Anti-aliasing filtriranja signal se dovodi na čoperski stepen iza koga se nalazi specijalno dizajniran mikro transformator. U sekundarnom stepenu, iza izolacione barijere, signal se demoduliše i ponovo filtrira od transmisionih spajkova i smetnji. Izlaz iz modula može biti po potrebi naponski ili strujni signal.

Garantni rok je 7 godina a servisni rok je 10 godina. Isporučuje se sa korisničkim upustvom na srpskom jeziku i sa kalibracionom listom.

CA-43 sa napajanjem 220V AC (opcija)

Osnovna verzija CA-43 radi sa standardnim jednosmernim naponom napajanja od 19 do 30V DC (24V DC nominalno). Međutim, ako primena zahteva napajanje kodicionera sa 220V AC, što nije redak slučaj, tada budući korisnik može naručiti kondicioner sa sufiksom A.

Ovaj tip kondicionera radi sa naizmeničnim naponom od 85 do 265V ili sa jednosmernim naponom od 100 do 400V. Ova dva opsega napajanja čine CA-43 primenljivim u mnogim situacijama. Neki korisnici upotrebljavaju ove kondicionere u okruženju koje se napaja iz akumulatora od 110V, ili u uslovima povišenog naizmeničnog napona u trafo stanicama.

Na ovom modelu kondicionera postoje tri kleme za priključenje napajanja: L, N i GND (Slika sa leve strane). Na L treba povezati fazu, na N nulu, a na GND uzemljenje. Uzemljenje, osim bezbednosne funkcije ima i funkciju smanjenja oscilacija interne naponske jedinice, pa ga u svakom slučaju treba priključiti. Ako se za napajanje koristi jednosmerni napon, treba ga povezati na L i N priključke (raspored nije bitan).

Rele (opcija)

Familija izolacionih kondicionera CA-43 sa sufiksom R ima ugrađen rele sa izvedenim radnim i mirnim kontaktom na spoljnim priključcima. Rele može da uključi ili isključi do 240V, 6A, i može biti podešen da se aktivira kada je ulazna veličina veća od zadate ili kada je ulazna veličina manja od zadate vrednosti. Na izvodima postoji radni i mirni kontakt. Za rele je ugrađena kontrola histerezisa koja se može fino podesiti preciznim višeobrtnim trimer-potenciometrom.

Jedino ograničenje kod ove verzije je da ako se koristi sa napajanjem od 220V (verzija sa sufiksom A), rele ima izveden samo radni kontakt.

Podešavanje nivoa aktiviranja relea se vrši potenciometrom sa prednje strane kondicionera. Kako bi se izbeglo oscilovanje relea kada je ulazna veličina jednaka zadatoj, uređaju se za isključenje zadaje histerezis. Histerezis u prvom slučaju, kada se rele aktivira i kada je ulaz veći od zadate vrednosti, označava veličinu za koliko ulazna veličina treba da bude manja od zadate veličine za aktiviranje relea da bi se on isključio, U drugom slučaju, označava za koliko ulazna veličina treba da bude veća od zadate da bi se rele isključio. Histerezis može biti podešen na 1% ili 5% span-a internim kratkospojnikom.

Ukoliko je opterećenje koje se priključuje na rele induktivnog karaktera, potrebno je spolja dodati "snaber" paralelno kontaktima relea. Vrednosti komponenata snabera se izračunava, ali se može odrediti i empirijski za datu primenu. Generalno, čak i ako je opterećenje koje se priključuje na rele induktivnog tipa, može se upotrebiti kondenzator od 0,2 uF na red sa odpornikom od 10 Oma. Za optimalne performanse kolo snabera treba izračunati jer je to najbolji način za optimalno gašenje varnice na releu.

Primedba: Štampana ploča kondicionera na zahtev može biti zaštićena specijalnim lakom koji štiti elektronske komponente od vlage, korozije i drugih vrsta kontaminacija što može znatno da  produži vek ovom proizvodu i u pogledu dugoročne tačnosti merenja. Ovako prepariran kondicioner se može primeniti u mnogim agresivnim sredinama. Na primer: na brodovima ili morskoj obali, u uslovima agresivnih isparenja, kiselina, u vodovodu i drugim mestima sa povišenom vlagom itd.

Kondicioneri sa IP65 zaštitom

Svi Izolovani kondicioneri i transmiteri koje Electronic Design proizvodi sada su na raspolaganju korisnicima sa IP65 specifikacijom. IP65 se odnosi na zaštitu od tečnosti i čestica koje mogu da utiču na rad uređaja. Konkretno, IP65 predstavlja zaštitu od svih vrsta čestica (prašina, čađ, opiljci) kao i od mlaza vode iz bilo kog ugla direktno prema kućištu kondicionera. S obzirom na industrijski temperaturni opseg koji naši kondicioneri već imaju (-40 do +85ºC), ovo omogućava rad na otvorenom u svim vremenskim uslovima, kao i u teškim industrijskim uslovima.

Kućište je aluminijumsko, čime se znatno smanjuje i uticaj EMI i RFI smetnji, sa dve PG9 uvodnice koje obezbeđuju zaptivanje na mestu za prolaz kablova. Kućište je optimizovano za montažu zavrtnjima na zid ili drugu ravnu površinu.

Prilikom naručivanja potrebno je da uz naziv kondicionera transmitera dodati sufiks IP65. Više informacija o IP65 kondicionerima se nalazi na stranici IP65 kondicioneri

Napajanja za kondicionere i T-BUS konektor

Za napajanje manjeg broja kondicionera do 20, preporučuje se naponski izvor CS-24-48 od 48W (slika levo) dok za napajanje većeg broja kondicionera treba koristiti izvor CS-24-90 od 90W koji može pod punim opterećenjem da napaja i do dva puta više kondicionera. Oba modela mogu preko T-BUS konektora (slika desno), direktno, bez ožičavanja da napajaju kondicionere koji se nalaze na istoj, ili uz pomoć produžnog kabla i na drugim DIN šinama u bliskom okruženju. Ova opcija podiže pouzdanost, znatno smanjuje vreme zamene kondicionera i omogućava uključenje i isključenje kondicionera kada je šinski T-BUS pod naponom.

Oba izvora za napajanje rade u širokom naponskom opsegu CS-24-90 od 160V do 265V AC, dok manji, CS-24-48 može da radi čak od 85V do 265V. Ukoliko korisnik ne želi da koristi ovaj tip napajanja, može koristiti i druge električne izvore, ali u tom slučaju napajanje mora da ožičava od kondicionera do kondicionera.

Slika levo: Napajanje za transmitere CS-24-30 sa T-BUS konektorom

Specifikacije

Tipične karakteristike (25°C)

 

 Parametar

CA-43

 Exitacija
 Izlaz 10V, 20V
 Stabilnost ±15 ppm/°C
 Ulazna zaštita Excitacije 250V
 Pre-naponska ulazna zaštita i tranzijenti 250 Vrms, ANSI/IEEE C37.90.1- 1989*
 Izlaz 
 Izlazno opterećenje kod strujnog izlaza 600 Ω max
 Izlazna struja max. 5 mA (Vout); 30 mA (Iout)
 Zaštita od kratkog spoja izlaza  Kontinualna
 Tranzienti ANSI/IEEE C37.90.1- 1989
 CMV, ulaz-izlaz-napajanje Kontinualno 1500 V
 CMR 50Hz  110 dB
 Izlazni ofset ±5 ppm/°C (Vout), ±6 ppm/°C (Iout)
 Izlazni šum 100 KHz 200 µVrms (Vout) i 1 µArms (Iout)
 Tačnost
 Tačnost  ±0.03%
 Linearnost ±0.01%
 Stabilnost ulaznog ofseta ±1 µV/°C
 Stabilnost izlaznog ofseta ±5 ppm/°C (Vout)  ili  ±15 ppm/°C (Iout)
 Stabilnost pojačanja ±55 ppm/°C
 Ostali parametri
 Širina frekventnog opsega -3 dB 3 kHz
 NMR 100 dB po dekadi
 Vreme odgovora, Span 90%  150 ms
 Naknadna podešljivost ±1,5% ofset i ±5% pojačanje - tipično
 Napajanje 
 Električno napajanje Od 19 V do 30 V jednosmerno
 Potrošnja struje  65 mA (Vout) i 85 mA (Iout)
 Zaštita od reversnog polariteta kontinualna
 Zaštita od tranzijenata ANSI/IEEE C37.90.1- 1989
 Okruženje 
 Temperaturni opseg (specifikacije) -25  do +80 °C
 Radni opseg -40  do +85 °C
 Skladištenje -40  do +85 °C
 Relativna Vlaga Bez kondenzacije 0 do 95%
 Dimenzije  
 Montaža DIN EN50022   -35 x 7,5;  -35 x 15
 Dimenzije kondicionera mm Dužina.114,5 x Šir.22,5 x Vis.99

 

 

Cene i modeli CA-43 kondicionera

Nazad na prvu stranu "Serija CA"

Nazad na "Kondicioneri i transmiteri - opšte"

Poređenje kondicionera i transmitera

Izolovani (dvožični) transmiteri sa strujnom petljom 4-20 mA

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs