EDN 12
 
Mart  2010  

 


    Automatski sistem bežičnog
 

 

merenja relativne vlažnosti i temperature


   

Standardi kvaliteta nas obavezuju da merimo relativnu vlažnost i temperaturu (RH&T), a često i diferencijalni pritisak u mnogim situacijama.  Ova merenja  se pre svega odnose na proizvodnju i čuvanje hrane, lekova i kozmetičkih preparata gde se obavezno zahteva i dokumentovana istorija ovih događaja. Vrlo slične zahteve imaju bolničke prostorije i laboratorije kao i brojne druge primene koje mogu da zavise od merenja vlažnosti i temperature. U nekim slučajevima zahtevano je i merenje diferencijalnog pritiska, CO, CO2 i inteziteta svetla.


Značajan napredak donosi distribuirana mreža bežičnih senzora koja je superiorna alternativa mreži senzora koji se povezuju kablovima. Bežični senzori ne zahtevaju postavljanja žičane instalacije. 

 

Automatski sistem merenja


Na stotine senzora mogu da formiraju bežičnu mrežu koja pod određenim uslovima može da pokrije prostor od više kvadratnih kilometara nekog proizvodnog postrojenja ili skladišta. Automatski sistem merenja se sastoji od bežičnih senzora, Industrijskog PC-a (IPC) i odgovarajućeg softvera.
 
Za merenje relativne vlažnosti i temperature u ponudi je nekoliko modela bežičnih senzora: INDUSTRIJSKI, u plastičnoj ili metalnoj vodonepropustnoj IP66 kutiji (slika desno), AMBIJENTALNI sa displejom i EKONO-MIČNI model (slika niže desno). Senzori sa displejom i ekonomični modeli
mere temperaturu u opsegu od 0 do 60°C, a industrijski od -20 ili -40 do 85°C. Relativna vlažnost se meri u opsegu od 0 do 100%. Najveći broj senzora u mreži radi na baterije, a manji broj senzora radi sa napajanjem od 220V.

 

Industrijski radio senzor relativne
vlažnosti i temperature 
 

  

Primene


 

 

Atributi


 
 • Bežično merenje relativne vlažnosti i temperature

 • Klimatska i meteorološka merenja i analize

 • Čiste sobe, medicinsko i bolničko okruženje

 • Proizvodnja i čuvanje hrane i lekova

 • Medicinska i farmaceutska istraživanja i laboratorije

 • Hladne komore, sušare i klima-sistemi u zgradama

 • Dinamičko mapiranje prostora u realnom vremenu (3D)

 • Akvizicija podataka, logovanje, merenje i testiranje

 • Bežična komunikacija mreže senzora sa PC-om

 • Daljinsko očitavanje senzora bez postavljanja kablova

 • Integrisani senzori za merenje vlažnosti i temperature

 • Tačnost: temperatura ±0,3°C; relativna vlažnost ±2% max.

 • Merni opseg -40°C do +85°C, vlažnost 0 do 100%

 • Automatsko izračunavanje srednje kinetičke temperature

 • Merenje diferencijalnog pritiska od 0 do 50/500 Pa (opcija)

 • Znatno niže cene od stranih komparativnih proizvoda 

 

 


Ambijentalni bežični senzor - ruter za
merenje RH&T sa displejom, integrisanom antenom i opciono senzorom
diferencijalnog i/ili atmosferskog pritiska.
Radi i kao loger u slučaju nestanka
elktričnog napajanja
   

 

Sve iz jednog izvora


Trodimenzionalno dinamičko mapiranje prostora (zaštićena ED metoda), kvalifikacija, instalacija sistema sa bežičnim senzorima za merenje relativne vlažnosti i temperature, korisnički softver dizajniran po preporukama FDA "21 CFR Part 11" (uskoro i za HASAP), etaloniranje senzora u IEC-17025 akreditovanoj laboratoriji, dokumentacija izvedenog stanja i validacija po GAMP-u se može dobiti na jednom mestu i u jednom paketu.

 


Kalibracioni certifikat


Na zahtev korisnika senzori se mogu isporučiti sa "uverenjem o etaloniranju u tri tačke" (kalibracioni certifikat) koji se dobija od akreditovane labaoratorije za etaloniranje po ISO/IEC-17025. Za razliku od mnogih stranih proizvođača ovo senzori se ne moraju slati u inostranstvo na kalibraciju i etaloniranje.
 

Primer upotrebe


Slikovit primer praktičnosti bežičnog senzora je da se on može staviti u laboratorijski frižider ili inkubator i da se mogu meriti parametri na obližnjem PC-u bez bilo kakvih kablova ili instala-cija! Montaža i puštanje ovog sistema u rad je gotovo trenutna.
 

 
 
 
Ekonomični RH i temperaturski
radio
senzor "end device" sa
integrisanom antenom

RH&T SCADA Softver


 

Uz sistem bežičnih senzora se isporučuje grafički softver za akviziciju podataka, merenje, anali-zu i upravljanje. Podaci se zapisuju u bazu podataka, a istovremeno korisniku je omogućen monitoring u realnom vremenu, istorija događaja, svetlosno i zvučno alarmiranje i mnoge dru-ge korisne opcije. Softver je napisan u grafičkom LabVIEW.exe okruženju i radi pod Windows XP ili Windows7 OS. Baza podataka je u Microsoft Access-u, ali na zahtev mogu biti podržane i druge baze. Sistem šalje alarme preko TCP/IP mreže ka udaljenom računaru, preko SMS-a ili e-mail-a. Softver je intuitivan i lako se koristi. 

  
Softverska verzija po preporukama FDA (Food and Drug Administration - američka federalna agencija za hranu i lekove)
"21 CFR Part 11" je takođe u ponudi za primene u proizvodnji i čuva-nje hrane, lekova, kozmetičkih preparata i hemijskih proizvoda. Mapiranje prostora sa finom aproksimacijom se radi u gustom gridu sa tipično 100 senzora (u zavisnosti od veličine prosto-ra) u dinamičkom trodimenzionalnom prikazu, a validacija se izvodi po Gamp“ preporukama.
 
ED ima veliki broj instalacija u farmaciji, proizvodnji i čuvanju hrane i telekomunikacijama. Na-ša najnovija referenca je u laboratoriji kompanije Soja Protein (Victoria Group) gde je instaliran veliki sistem bežičnih senzora za merenje relativne vlažnosti i temperature ambijenta i merenje sa termoparova u pećima za žarenje. Sa senzorima PT100 se meri  temperatura u zamrzivači-ma, frižiderima, inkubatorima i toplim komorama. Sve ukupno, instalirano je preko 230 bežičnih distribuiranih merenja u realnom vremenu. 

Mapiranje velike hladne komore sa 105 RH&T
bežičnih senzora sa dinamičkim trendovima i 3D prikazom u realnom vremenu. Ovu metodu je
prihvatila jedna velika strana farmaceutska kompanija
kao svoj budući standard u mapiranju prostora.
 

   

 
Garantni rok i c
ene


Garantni rok je 2 godine, a servisni rok je 7 godina. Korisnička dokumentacija je na srpskom i/ili na engleskom jeziku.  Za krajnje kupce-korisnike obuka za upotrebu se praktikuje nakon uključenja sistema u eksploataciju i nakon validacije. Cena sistema je ekonomična zahvalju-jući tome što nije potrebna instalacija kablovske mreže i radova u vezi s tim, kao i zbog toga što se vrlo brzo dolazi do konačnog rešenja.
 
Više informacija se nalazi
u brošuri "Automatski sistem bežičnog merenja relativne vlažnosti i temperature". Brošura se takođe nalazi i na prvoj strani sajta  www.ed.rs

 


 
T
el. 
 011- 308 50 30  ili  011- 2 450 480
Makenzijeva b.b.-Pejton, Beograd 

 
Ako želite da se odjavite kliknite
ovde i pošaljite ponuđeni e-mail

 

 

 


  28 godina inovacija, 2600 referenci